Bitmap

Định nghĩa Bitmap là gì?

Bitmapbitmap. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bitmap - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một bitmap (hoặc raster đồ họa) là một hình ảnh kỹ thuật số bao gồm một ma trận của các dấu chấm. Khi xem ở 100%, mỗi chấm tương ứng với một điểm ảnh cá nhân trên một màn hình. Trong một hình ảnh bitmap tiêu chuẩn, mỗi chấm có thể được chỉ định một màu sắc khác nhau. Nhìn chung, các dấu chấm có thể được sử dụng để đại diện cho bất kỳ loại hình chữ nhật.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Bitmap? - Definition

A bitmap (or raster graphic) is a digital image composed of a matrix of dots. When viewed at 100%, each dot corresponds to an individual pixel on a display. In a standard bitmap image, each dot can be assigned a different color. Together, these dots can be used to represent any type of rectangular picture.

Understanding the Bitmap

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin
  • Bitrate

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *