BMP

Định nghĩa BMP là gì?

BMPBMP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ BMP - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "Bitmap". Nó có thể được phát âm như "đẩy", "B-M-P", hay đơn giản là một "hình ảnh bitmap." Các định dạng BMP là một định dạng đồ họa raster thường được sử dụng để lưu tập tin hình ảnh. Nó đã được giới thiệu trên nền tảng Windows, nhưng bây giờ được công nhận bởi nhiều chương trình trên cả hai máy Mac và PC.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the BMP? - Definition

Short for "Bitmap." It can be pronounced as "bump," "B-M-P," or simply a "bitmap image." The BMP format is a commonly used raster graphic format for saving image files. It was introduced on the Windows platform, but is now recognized by many programs on both Macs and PCs.

Understanding the BMP

Thuật ngữ liên quan

  • Bluetooth
  • Bookmark

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *