JSON

Định nghĩa JSON là gì?

JSONJSON. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JSON - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "JavaScript Object Notation" và được phát âm giống như cái tên "Jason". JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu dựa trên văn bản được thiết kế để truyền dữ liệu có cấu trúc. Nó thường được sử dụng để chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng web và máy chủ web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the JSON? - Definition

Stands for "JavaScript Object Notation" and is pronounced like the name "Jason." JSON is a text-based data interchange format designed for transmitting structured data. It is most commonly used for transferring data between web applications and web servers.

Understanding the JSON

Thuật ngữ liên quan

  • JSF
  • JSP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *