CDFS

Định nghĩa CDFS là gì?

CDFSCDFS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CDFS - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Compact Disc File System." CDFS là một hệ thống tập tin được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trên đĩa CD. Nó là một tiêu chuẩn được công bố bởi International Organization for Standardization (ISO) và còn được gọi là "tiêu chuẩn ISO 9660." Đĩa mà lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng tiêu chuẩn ISO 9660 có thể được công nhận bởi nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Macintosh, và các hệ thống Linux.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the CDFS? - Definition

Stands for "Compact Disc File System." CDFS is a file system used for storing data on CDs. It is a standard published by the International Organization for Standardization (ISO) and is also known as "ISO 9660." Discs that store data using the ISO 9660 standard can be recognized by multiple platforms, including Windows, Macintosh, and Linux systems.

Understanding the CDFS

Thuật ngữ liên quan

  • CD-RW
  • CDMA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *