Document Grinding

Định nghĩa Document Grinding là gì?

Document GrindingTài liệu mài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Document Grinding - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Tài liệu mài là quá trình phân tích tài liệu để trích xuất dữ liệu có ý nghĩa. Thuật ngữ này thường gắn liền với máy tính hack, vì tin tặc có thể "xay" tài liệu để lộ dữ liệu bí mật. Tuy nhiên, nghiền tài liệu cũng được sử dụng cho các mục đích nonmalicious. Ví dụ như xác định các loại tập tin không rõ và xem tập tin siêu dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Document Grinding? - Definition

Document grinding is the process of analyzing documents to extract meaningful data. The term is often associated with computer hacking, since hackers may "grind" documents to reveal confidential data. However, document grinding is also used for nonmalicious purposes. Examples include identifying unknown file types and viewing file metadata.

Understanding the Document Grinding

Thuật ngữ liên quan

  • Document
  • Domain

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *