Yosemite

Định nghĩa Yosemite là gì?

YosemiteYosemite. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yosemite - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Yosemite là tên của phiên bản thứ mười một của Apple OS X, được phát hành vào ngày 16 tháng 10 năm 2014. Nó sau Mavericks (OS X 10.9) và cũng được gọi là OS X 10.10.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Yosemite? - Definition

Yosemite is the name of Apple's eleventh version of OS X, released on October 16, 2014. It follows Mavericks (OS X 10.9) and is also called OS X 10.10.

Understanding the Yosemite

Thuật ngữ liên quan

  • Yobibyte
  • Yottabyte

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *