Zero cost option

Định nghĩa Zero cost option là gì?

Zero cost optionTùy chọn chi phí bằng không. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zero cost option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chiến lược kinh doanh một lựa chọn được mua và đồng thời là một lựa chọn phù hợp với giá trị tương tự được bán ra.

Definition - What does Zero cost option mean

Trading strategy in one option is purchased and simultaneously a matching option of the same value is sold.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *