Yield to maturity (YTM)

Định nghĩa Yield to maturity (YTM) là gì?

Yield to maturity (YTM)Năng suất đến ngày đáo hạn (YTM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yield to maturity (YTM) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Năng suất trung bình hàng năm của một khoản đầu tư không lãi suất tạo ra (ví dụ như trái phiếu) được tổ chức bởi các nhà đầu tư cho cuộc sống của mình (kỳ hạn). YTM sẽ đưa vào tài khoản giá mua, tăng vốn hoặc thua lỗ, giá cứu chuộc, kỳ hạn, lãi suất, và tần suất thanh toán lãi. Nó là một phương pháp chính xác hơn và phức tạp hơn có năng suất hơn năng suất để gọi.

Definition - What does Yield to maturity (YTM) mean

Average annual yield of an interest-generating investment (such as a bond) that is held by the investor for its life (maturity period). YTM takes into account the purchase price, capital gain or loss, redemption price, maturity period, interest rate, and the frequency of interest payments. It is a more precise and more complex method of yield than yield to call.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *