Z-test

Định nghĩa Z-test là gì?

Z-testZ-test. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Z-test - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại phân tích thống kê xem xét sự khác biệt giữa giá trị trung bình của biến trong một bộ mẫu và giá trị trung bình của biến trong một quần thể lớn hơn.

Definition - What does Z-test mean

A type of statistical analysis that considers the difference between the mean of the variable in a sample set and the mean of the variable in a larger population.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *