Worst of two option

Định nghĩa Worst of two option là gì?

Worst of two optionTồi tệ nhất của hai tùy chọn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Worst of two option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thưởng phạt (chênh lệch giữa giá mua và giá thực hiện) tương đương với mức tối thiểu của thưởng phạt của hai lựa chọn, chẳng hạn như phần thưởng của một lựa chọn cuộc gọi trên một tài sản hay phần thưởng của một lựa chọn đặt trên tài sản khác. Xem thêm tốt nhất của hai tùy chọn.

Definition - What does Worst of two option mean

Payoff (difference between the purchase price and the exercise price) equal to the minimum of the payoffs of two options, such as the payoff of a call option on one asset or the payoff of a put option on another asset. See also best of two option.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *