Writ of execution

Định nghĩa Writ of execution là gì?

Writ of executionLệnh thực hiện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Writ of execution - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lệnh của tòa án cho phép một nhân viên của tòa án đối với tài sản bán của bị đơn để đáp ứng một phán quyết.

Definition - What does Writ of execution mean

A court order authorizing an officer of the court to sell property of the defendant to satisfy a judgment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *