Worth

Định nghĩa Worth là gì?

WorthGiá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Worth - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thước đo giá trị nhận được, vật liệu hoặc nguồn chi tiêu, sự hài lòng bắt nguồn, hoặc nhận thức tầm quan trọng của một cái gì đó hữu hình hay vô hình. Nó có thể được thể hiện hoặc trong tiền tệ hoặc trong điều kiện phi giá.

Definition - What does Worth mean

Measure of value received, material or resources expended, satisfaction derived, or perceived importance of something tangible or intangible. It may be expressed either in monetary or in non-price terms.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *