Will variation

Định nghĩa Will variation là gì?

Will variationÝ chí biến thể. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Will variation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điều khoản di chúc cho phép vợ hoặc chồng còn sống sót hoặc trẻ em tranh luận về một ý chí mà không đáp ứng được nhu cầu của họ. Một tòa án phải quyết định xem thách thức có hiệu lực và một phiên bản phù hợp.

Definition - What does Will variation mean

A testamentary provision that enables the surviving spouse or children to contest a will that fails to meet their needs. A court must decide if the challenge has validity and a revision is appropriate.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *