World Intellectual Property Organization (WIPO)

Định nghĩa World Intellectual Property Organization (WIPO) là gì?

World Intellectual Property Organization (WIPO)Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ World Intellectual Property Organization (WIPO) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

'Cơ quan chuyên môn' LHQ thành lập vào năm 1967 để quản lý Công ước 1883 và 1886 Paris Công ước Berne về việc thúc đẩy sở hữu trí tuệ và bảo vệ các quyền liên quan.

Definition - What does World Intellectual Property Organization (WIPO) mean

UN 'specialized agency' established in 1967 to administer the 1883 Paris Convention and 1886 Berne Convention for the promotion of intellectual property and the protection of the associated rights.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *