Write down

Định nghĩa Write down là gì?

Write downViết xuống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Write down - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều chỉnh giảm giá trị sổ sách của một tài sản để phản ánh giá trị thị trường hiện tại của nó đã giảm xuống dưới giá trị sổ sách. Số tiền mà giá trị sổ sách là giảm được sạc so với thu nhập như một khoản chi phí hoặc mất mát.

Definition - What does Write down mean

Downward revision of the book value of an asset to reflect its current market value that has dropped below the book value. The amount by which the book value is reduced is charged against the earnings as an expense or loss.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *