Workout assumption

Định nghĩa Workout assumption là gì?

Workout assumptionWorkout giả định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Workout assumption - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương thuốc được sử dụng bởi một người giữ thế chấp để hỗ trợ người vay vốn là mặc định theo đó khoản vay được giả định bằng cách khác, khách hàng vay tín dụng xứng đáng qua đó giảm khách hàng vay gốc của các khoản thanh toán thế chấp.

Definition - What does Workout assumption mean

A remedy used by a mortgage holder to assist a borrower who is in default whereby the loan is assumed by another, credit-worthy borrower thereby relieving the original borrower of the mortgage payments.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *