World Congress of Accountants (WCOA)

Định nghĩa World Congress of Accountants (WCOA) là gì?

World Congress of Accountants (WCOA)World Congress Kế toán (WCOA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ World Congress of Accountants (WCOA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một sự kiện được tổ chức bốn năm một lần, do Liên đoàn Kế toán Quốc tế, trong đó tập hợp các chuyên gia chiếm từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về thực hành, chính sách và các vấn đề pháp lý, và chuẩn mực kế toán tài chính có tổ chức.

Definition - What does World Congress of Accountants (WCOA) mean

An event held every four years, organized by the International Federation of Accountants, which gathers accounting professionals from around the globe to discuss practices, policy and regulatory issues, and financial accounting standards.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *