Widow/widowers benefit

Định nghĩa Widow/widowers benefit là gì?

Widow/widowers benefitGóa phụ / lợi ích đàn ông goá vợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Widow/widowers benefit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lợi ích cung cấp cho người phối ngẫu còn sống sót của một nhân viên nay đã qua đời. Này được cung cấp bởi an sinh xã hội.

Definition - What does Widow/widowers benefit mean

A benefit provided for the surviving spouse of a now deceased worker. This is provided by social security.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *