Wildcard

Định nghĩa Wildcard là gì?

WildcardWildcard. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wildcard - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhân vật hoặc biểu tượng (như dấu hoa thị) có thể đại diện cho một ký tự đơn hoặc nhiều trong một lệnh tìm kiếm.

Definition - What does Wildcard mean

Character or symbol (such as an asterisk) that can stand for another single or multiple characters in a search command.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *