World Energy Investment Outlook (WEO)

Định nghĩa World Energy Investment Outlook (WEO) là gì?

World Energy Investment Outlook (WEO)Outlook Đầu tư Năng lượng Thế giới (WEO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ World Energy Investment Outlook (WEO) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nguồn tin hàng năm của phân tích thị trường năng lượng và dự báo. Các WEO là một ấn phẩm cung cấp cái nhìn sâu vào thế giới của năng lượng bao gồm cả cung và cầu, an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Các nhà đầu tư và hoạch định chính sách chuyển sang WEO như là một nguồn đáng tin cậy của thông tin trong ngành công nghiệp.

Definition - What does World Energy Investment Outlook (WEO) mean

An annual source of energy market analysis and projections. The WEO is a publication providing insights into the world of energy including supply and demand, energy securities, environmental protection and economic development. Investors and policymakers turn to the WEO as a trusted source of information within the industry.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *