Working group

Định nghĩa Working group là gì?

Working groupNhóm làm việc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Working group - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bộ sưu tập cá nhân đến với nhau để đạt được một mục tiêu đã nêu. Trong một bối cảnh kinh doanh, một nhóm làm việc có thể liên quan đến những người từ bộ phận khác nhau hoặc các công ty thậm chí là đang hợp tác trong một dự án đòi hỏi phải có chuyên môn cụ thể của họ hoặc thời gian.

Definition - What does Working group mean

A collection of individuals that come together to achieve a stated objective. In a business context, a working group might involve people from different divisions or even companies that are collaborating on a project that requires their particular expertise or time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *