Wrongful trading

Định nghĩa Wrongful trading là gì?

Wrongful tradingGiao dịch sai trái. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wrongful trading - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cho phép một công ty để tiếp tục kinh doanh trong một tình huống mà một người hợp lý siêng năng sẽ nhận ra rằng phá sản của công ty là không thể tránh khỏi. Giám đốc của một công ty người biết (hoặc đáng lẽ phải biết) mà phá sản của nó không có thể tránh được có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân cho các chủ nợ của nó nếu nó bị phá sản hoặc được thanh lý. Xem thêm giao dịch gian lận.

Definition - What does Wrongful trading mean

Allowing a firm to continue trading in a situation where a reasonably diligent person would realize that the firm's insolvency is inevitable. Directors of a firm who know (or ought to have known) that its insolvency could not be avoided may be held personally liable to its creditors if it becomes bankrupt or is liquidated. See also fraudulent trading.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *