Wilcoxon signed rank test

Định nghĩa Wilcoxon signed rank test là gì?

Wilcoxon signed rank testWilcoxon rank test ký. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wilcoxon signed rank test - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thử nghiệm dùng để đánh giá sự khác biệt giữa độ lớn và các dấu hiệu quan sát ghép nối. Nguyên đề xuất vào năm 1945 bởi nhà thống kê Frank Wilcoxon, các Wilcoxon ký kiểm tra thứ hạng có thể được sử dụng thay cho T-test để sản xuất một giả thuyết null trong trường hợp khi người dân không phù hợp với phân phối chuẩn.

Definition - What does Wilcoxon signed rank test mean

A test used to evaluate the difference between the magnitudes and signs of paired observations. Originally proposed in 1945 by statistician Frank Wilcoxon, the Wilcoxon signed rank test can be used instead of the T-test to produce a null hypothesis in cases when the population does not conform to normal distribution.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *