Wildcat business

Định nghĩa Wildcat business là gì?

Wildcat businessKinh doanh tự phát. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wildcat business - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Venture (ví dụ như khoan dầu hoặc khí) với một xác suất cao lợi nhuận tuyệt vời cũng như một xác suất tương tự như tổng thiệt hại.

Definition - What does Wildcat business mean

Venture (such as drilling for oil or gas) with a high probability of great profit as well as a similar probability of total loss.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *