Wrongful

Định nghĩa Wrongful là gì?

WrongfulBất công. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wrongful - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đặc trưng bởi sự bất công hay bất công.

Definition - What does Wrongful mean

Characterized by injustice or unfairness.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *