Written resolution

Định nghĩa Written resolution là gì?

Written resolutionNghị quyết bằng văn bản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Written resolution - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thành viên có độ phân giải được coi là hiệu quả vì nó mang chữ ký của tất cả các thành viên (cổ đông / cổ đông) có quyền bỏ phiếu, ngay cả khi nó đã không được trình bày chính tại một cuộc họp được triệu tập đúng cách.

Definition - What does Written resolution mean

Members resolution that is considered effective because it carries the signatures of all members (shareholders/stockholders) entitled to vote, even if it was not presented for approval at a properly convened meeting.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *