3rd Generation Partnership Project (3GPP)

Định nghĩa 3rd Generation Partnership Project (3GPP) là gì?

3rd Generation Partnership Project (3GPP)Thế hệ thứ 3 Partnership Project (3GPP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 3rd Generation Partnership Project (3GPP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dự án 3rd Generation Partnership (3GPP) là một dự án hợp tác nhằm phát triển kỹ thuật có thể chấp nhận trên toàn cầu cho thế hệ thứ ba (3G) hệ thống di động. 3GPP phục vụ cho một phần lớn của các mạng viễn thông trên thế giới. Nó là cơ quan tiêu chuẩn sau UMTS (Universal Mobile Hệ thống Viễn thông), đó là nâng cấp 3G của GSM. Hầu hết các mạng di động trên hành tinh này đều dựa trên GSM.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các thông số kỹ thuật và báo cáo sản xuất bởi 3GPP được chế tác cho các hệ thống di động 3G dựa trên mạng lõi GSM phát triển cũng như các công nghệ truy cập vô tuyến họ hỗ trợ, bao gồm Universal Terrestrial Radio Access (UTRA), General Packet Radio Service (GPRS) và Enhanced Data giá cho GSM Evolution (EDGE). 3GPP thông số kỹ thuật cũng bao gồm W-CDMA (Wideband đa truy cập phân chia theo mã), LTE (3GPP Long Term Evolution), LTE-Advanced, UMTS châu Âu (Universal Mobile Hệ thống Viễn thông), và FOMA của Nhật Bản (Tự do di động đa phương tiện truy cập) mạng. Các cơ quan tiêu chuẩn viễn thông tạo nên 3GPP được gọi là Đối tác tổ chức (OP) và bao gồm: Hiệp hội các Đài phát thanh Công nghiệp và Thương (ARIB) và Viễn thông Công nghệ Ban (TTC), Hiệp hội Tiêu chuẩn Trung Quốc Truyền thông (UBBAXH), Viễn thông của Hàn Quốc của Nhật Bản Hiệp hội Công nghệ (TTA), Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI), và Liên minh Viễn thông cho giải pháp công nghiệp (ATIS). Có bốn thông số kỹ thuật Nhóm kỹ thuật (TSG) dưới 3GPP: TSG GERAN cho các mạng truy cập EDGE đài phát thanh GSM, TSG RAN cho các mạng truy cập vô tuyến UTRA / E-UTRA ở hai chế độ của nó (FDD và TDD), TSG SA cho dịch vụ và hệ thống các khía cạnh và TSG CT cho Core Network and Terminals. Mỗi TSG đã thiết lập riêng của các nhóm công tác (WG) 3GPP thông số kỹ thuật, có thể được tải về miễn phí từ trang web của 3GPP, rất toàn diện và bìa tất cả mọi thứ từ phần radio, thông qua mạng lõi, để thông tin thanh toán và bài phát biểu mã hóa.

What is the 3rd Generation Partnership Project (3GPP)? - Definition

3rd Generation Partnership Project (3GPP) is a collaborative project aimed at developing globally acceptable specifications for third generation (3G) mobile systems. The 3GPP caters to a large majority of the telecommunications networks in the world. It is the standard body behind UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), which is the 3G upgrade of GSM. Most cellular networks on the planet are based on GSM.

Understanding the 3rd Generation Partnership Project (3GPP)

The technical specifications and reports produced by 3GPP are crafted for 3G mobile systems based on evolved GSM core networks as well as the radio access technologies they support, including Universal Terrestrial Radio Access (UTRA), General Packet Radio Service (GPRS), and Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE). 3GPP specifications also cover W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), LTE (3GPP Long Term Evolution), LTE-Advanced, Europe’s UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), and Japan’s FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) networks. The telecommunications standards bodies that make up the 3GPP are known as Organizational Partners (OP) and includes: Japan’s Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) and Telecommunications Technology Committee (TTC), the China Communications Standards Association (CCSA), South Korea’s Telecommunications Technology Association (TTA), the European Telecommunications Standards Institute (ETSI), and the Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS). There are four Technical Specifications Groups (TSG) under 3GPP: TSG GERAN for GSM EDGE radio access networks, TSG RAN for the UTRA/E-UTRA radio access networks in its two modes (FDD and TDD), TSG SA for Service and Systems Aspects, and TSG CT for Core Network and Terminals. Each TSG has its own set of Working Groups (WG) 3GPP specifications, which can be downloaded for free from the 3GPP website, are very comprehensive and cover everything from the radio part, through the core network, to the billing information and speech coding.

Thuật ngữ liên quan

  • Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
  • Code Division Multiple Access (CDMA)
  • Enhanced Data GSM Environment (EDGE)
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Third Generation Wireless (3G)
  • 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2)
  • Universal Terrestrial Radio Access (UTRA)
  • General Packet Radio Service (GPRS)
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *