5.1 Surround Sound

Định nghĩa 5.1 Surround Sound là gì?

5.1 Surround Sound5.1 Surround Sound. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 5.1 Surround Sound - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the 5.1 Surround Sound? - Definition

Understanding the 5.1 Surround Sound

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Theater Sound (DTS)
  • Surround Sound
  • Smartwatch
  • MPEG 4 Part 14 (MP4)
  • Oculus Rift
  • Active-Matrix OLED (AMOLED)
  • Audio Messaging Interchange Specification (AMIS)
  • M4V
  • Artificial Intelligence Robot (AIBO)
  • Sandbox

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *