Manchester Encoding

Định nghĩa Manchester Encoding là gì?

Manchester EncodingManchester Encoding. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Manchester Encoding - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mã hóa Manchester là một thuật toán được sử dụng trong máy tính nối mạng để bit mã hóa dữ liệu kỹ thuật số. Với mã hóa Manchester, bit dữ liệu được trình bày trong một loạt các giai đoạn khác nhau, trong đó xảy ra trong một trình tự hợp lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong giao tiếp dữ liệu, kỹ thuật mã hóa khác nhau được giới thiệu cho bảo mật dữ liệu và truyền tải nhanh. mã hóa Manchester là một trong những kỹ thuật mã hóa kỹ thuật số như vậy. Nó là khá khác biệt so với các kỹ thuật mã hóa kỹ thuật số khác vì mỗi chiều dài bit dữ liệu được cố định theo mặc định. Trạng thái bit được xác định theo hướng chuyển đổi. hệ thống khác nhau đại diện cho tình trạng chút theo những cách khác nhau, nhưng hầu hết các hệ thống đại diện cho 1 chút so với thấp để chuyển tiếp cao và 0 bit cho cao để chuyển thấp. Tín hiệu đồng bộ hóa là lợi thế lớn của mã hóa Manchester. Đồng bộ hóa các tín hiệu cung cấp độ tin cậy cao hơn với tốc độ dữ liệu tương tự so với các phương pháp khác. Nhưng các lập trình viên nên lưu ý rằng Manchester mã hóa có một số nhược điểm quá. Ví dụ, Manchester mã hóa tiêu thụ tín hiệu băng thông hơn so với tín hiệu ban đầu. mã hóa Manchester có những đặc điểm sau đây:

What is the Manchester Encoding? - Definition

Manchester encoding is an algorithm used in computer networking to digitally encode data bits. With Manchester encoding, data bits are represented in a series of different stages, which occur in a logical sequence.

Understanding the Manchester Encoding

In data communication, different encoding techniques are introduced for security of data and fast transmission. Manchester encoding is one such digital encoding technique. It is quite different from other digital encoding techniques because each data bit length is fixed by default. The bit state is determined according to the transition direction. Different systems represent bit status in different ways, but most systems represent 1 bit against low to high transition and 0 bit for high to low transition. Signaling synchronization is the major advantage of Manchester encoding. Synchronization of signals provides higher reliability with the same data rate compared to other methods. But programmers should note that Manchester encoding has some disadvantages too. For example, the Manchester encoded signal consumes more bandwidth than the original signal. Manchester encoding has the following characteristics:

Thuật ngữ liên quan

  • Encoding
  • Encryption
  • Algorithm
  • Binary Digit (Bit)
  • Software Modem
  • Integrity
  • Connection-Oriented Service
  • Radio Frequency (RF)
  • Identity Life Cycle
  • Dynamic Routing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *