8-Bit Unicode Transformation Format (UTF-8)

Định nghĩa 8-Bit Unicode Transformation Format (UTF-8) là gì?

8-Bit Unicode Transformation Format (UTF-8)8-Bit Unicode Transformation Format (UTF-8). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 8-Bit Unicode Transformation Format (UTF-8) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

8-bit Unicode Transformation Format (UTF-8) là một quy ước mã tương đối mới để mã hóa ký tự khác nhau. Đây là một tiêu chuẩn cho bản sắc nhân vật và một tham chiếu cho một loạt các ngôn ngữ lập trình và các thiết bị, bao gồm máy tính và các thiết bị di động. Giao thức UTF-8 giúp chuẩn hóa hiển thị các chữ cái, số và ký tự khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong nhiều trường hợp, UTF-8 thay thế một ước cũ gọi là American Mã tiêu chuẩn cho trao đổi thông tin (ASCII). ASCII xử lý tất cả các ký tự cần thiết cho văn bản ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng UTF-8 cán bộ đa dạng hơn các biểu tượng cho các ngôn ngữ khác mà không sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, hay bảng chữ cái La Mã. UTF-8 được coi là tương thích ngược với ASCII.

What is the 8-Bit Unicode Transformation Format (UTF-8)? - Definition

8-bit Unicode Transformation Format (UTF-8) is a relatively new code convention for encoding various characters. It is a standard for character identity and a reference for a wide variety of programming languages and devices, including computers and mobile devices. The UTF-8 protocol helps to standardize the display of letters, numbers and other characters.

Understanding the 8-Bit Unicode Transformation Format (UTF-8)

In many cases, UTF-8 replaces an older convention called American Standard Code for Information Interchange (ASCII). ASCII handled all of the characters necessary for English language text, but UTF-8 handles more diverse sets of symbols for other languages that do not use the English language, or Roman alphabet. UTF-8 is considered backward-compatible with ASCII.

Thuật ngữ liên quan

  • Unicode Transformation Format (UTF)
  • American Standard for Information Interchange (ASCII)
  • Nroff
  • Request for Comments (RFC)
  • Mojibake
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *