Contextual Menu

Định nghĩa Contextual Menu là gì?

Contextual Menumenu ngữ cảnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Contextual Menu - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một menu ngữ cảnh là một menu pop-up xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào một khu vực nhất định của màn hình. Đó là "ngữ cảnh" vì các tùy chọn trình đơn có liên quan đến những gì bạn click vào. Trong khi không phải tất cả các chương trình hỗ trợ các menu ngữ cảnh, hầu hết các hệ điều hành hiện đại và các ứng dụng bao gồm họ như một phần của thiết kế giao diện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Contextual Menu? - Definition

A contextual menu is a pop-up menu that appears when you right-click on a certain area of the screen. It is "contextual" because the menu options are relevant to what you click on. While not all programs support contextual menus, most modern operating systems and applications include them as part of the interface design.

Understanding the Contextual Menu

Thuật ngữ liên quan

  • Container
  • Control Panel

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *