Direct3D

Định nghĩa Direct3D là gì?

Direct3DDirect3D. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Direct3D - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Direct3D là một giao diện chương trình ứng dụng (API) được phát triển bởi Microsoft cung cấp một tập hợp các lệnh và chức năng cho thao tác các đối tượng 3D. Bằng cách sử dụng các lệnh Direct3D, các nhà phát triển phần mềm có thể tận dụng nhiều chức năng prewritten. Điều này cho phép các lập trình viên để viết ít hơn đáng kể mã hơn nếu họ phải viết tất cả các chức năng từ đầu. Direct3D làm cho nó tương đối dễ dàng để quản lý ba chiều đối tượng, kể cả ánh sáng và bóng tối là tốt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Direct3D? - Definition

Direct3D is an application program interface (API) developed by Microsoft that provides a set of commands and functions for manipulating 3D objects. By using Direct3D commands, software developers can take advantage of many prewritten functions. This allows programmers to write significantly less code than if they had to write all the functions from scratch. Direct3D makes it relatively easy to manage three-dimensional objects, including lighting and shadows as well.

Understanding the Direct3D

Thuật ngữ liên quan

  • Direct Digital Marketing
  • Directory

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *