Digital Signature

Định nghĩa Digital Signature là gì?

Digital SignatureChữ ký số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Signature - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Chữ ký thường được sử dụng để tài liệu xác thực. Khi bạn đăng ký một tài liệu vật lý, bạn đang chứng thực nội dung của nó. Tương tự như vậy, chữ ký số được sử dụng để xác thực các nội dung của tài liệu điện tử. Chúng có thể được sử dụng với PDF, các thông điệp e-mail, và các văn bản xử lý văn bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Digital Signature? - Definition

Signatures are commonly used to authenticate documents. When you sign a physical document, you are authenticating its contents. Similarly, digital signatures are used to authenticate the contents of electronic documents. They can be used with PDF, e-mail messages, and word processing documents.

Understanding the Digital Signature

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Footprint
  • Digitize

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *