Container

Định nghĩa Container là gì?

ContainerThùng đựng hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Container - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một container là một gói phần mềm có chứa tất cả những gì phần mềm cần chạy. Điều này bao gồm các chương trình thực thi cũng như các công cụ hệ thống, thư viện, và các thiết lập. Container không được cài đặt như các chương trình phần mềm truyền thống, cho phép họ được phân lập từ các phần mềm khác và hệ điều hành riêng của mình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Container? - Definition

A container is a software package that contains everything the software needs to run. This includes the executable program as well as system tools, libraries, and settings. Containers are not installed like traditional software programs, which allows them to be isolated from the other software and the operating system itself.

Understanding the Container

Thuật ngữ liên quan

  • Constant
  • Contextual Menu

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *