Design Pattern

Định nghĩa Design Pattern là gì?

Design PatternMẫu thiết kế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Design Pattern - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

các mẫu thiết kế những giải pháp tái sử dụng để phát triển phần mềm. Họ đóng vai trò là mẫu mà các lập trình viên có thể sử dụng khi tạo ứng dụng. Họ không phải là đặc trưng cho ngôn ngữ lập trình cá nhân, mà thay vào đó là những thực tiễn tốt nhất hoặc chẩn đoán có thể được áp dụng trong các môi trường lập trình khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Design Pattern? - Definition

Design patterns are reusable solutions for software development. They serve as templates that programmers can use when creating applications. They are not specific to individual programming languages, but instead are best practices or heuristics that can be applied in different programming environments.

Understanding the Design Pattern

Thuật ngữ liên quan

  • Deprecated
  • Desk Checking

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *