Drop Down Menu

Định nghĩa Drop Down Menu là gì?

Drop Down MenuTrình đơn thả xuống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Drop Down Menu - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một trình đơn thả xuống là danh sách theo chiều ngang của tùy chọn mà từng có một menu dọc. Khi bạn cuộn qua hoặc nhấp vào một trong các tùy chọn chính trong một trình đơn thả xuống, một danh sách các lựa chọn sẽ "thả xuống" bên dưới menu chính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Drop Down Menu? - Definition

A drop down menu is horizontal list of options that each contain a vertical menu. When you roll over or click one of the primary options in a drop down menu, a list of choices will "drop down" below the main menu.

Understanding the Drop Down Menu

Thuật ngữ liên quan

  • DRM
  • DSL

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *