Codec

Định nghĩa Codec là gì?

CodecCodec. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Codec - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Codec là viết tắt của "coder-decoder." Nó là một thuật toán sử dụng để mã hóa dữ liệu, chẳng hạn như một clip âm thanh hoặc video. Các dữ liệu được mã hóa phải được giải mã khi phát lại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Codec? - Definition

Codec is short for "coder-decoder." It is an algorithm used to encode data, such as an audio or video clip. The encoded data must be decoded when played back.

Understanding the Codec

Thuật ngữ liên quan

  • Coaxial Cable
  • Cold Boot

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *