Computer Ethics

Định nghĩa Computer Ethics là gì?

Computer EthicsĐạo đức Computer. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computer Ethics - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đạo đức là một tập hợp các nguyên tắc đạo đức chi phối hành vi của một cá nhân hay nhóm. Do đó, đạo đức máy tính được thiết lập các nguyên tắc đạo đức mà điều chỉnh việc sử dụng máy tính. Một số vấn đề chung về đạo đức máy tính bao gồm quyền sở hữu trí tuệ (như nội dung điện tử có bản quyền), mối quan tâm riêng tư, và làm thế nào các máy tính ảnh hưởng đến xã hội.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Computer Ethics? - Definition

Ethics is a set of moral principles that govern the behavior of a group or individual. Therefore, computer ethics is set of moral principles that regulate the use of computers. Some common issues of computer ethics include intellectual property rights (such as copyrighted electronic content), privacy concerns, and how computers affect society.

Understanding the Computer Ethics

Thuật ngữ liên quan

  • Computer
  • Computer Science

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *