C#

Định nghĩa C# là gì?

C#C #. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ C# - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

C # (phát âm là "C Sharp") là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft. Nó được giới thiệu vào năm 2002 với phiên bản 1.0 của .NET Framework của Microsoft. Kể từ đó, C # đã trải qua nhiều lần sửa đổi, tương ứng với mỗi lần cập nhật .NET. Ngày nay, nó là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất để tạo các chương trình Windows và các ứng dụng web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the C#? - Definition

C# (pronounced "C Sharp") is a programming language developed by Microsoft. It was introduced in 2002 with version 1.0 of Microsoft's .NET Framework. Since then, C# has gone through several revisions, corresponding with each .NET update. Today, it is one of the most popular programming languages for creating Windows programs and web applications.

Understanding the C#

Thuật ngữ liên quan

  • Bytecode
  • C/C++

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *