Command Line Interface

Định nghĩa Command Line Interface là gì?

Command Line InterfaceGiao diện dòng lệnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Command Line Interface - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một giao diện dòng lệnh (hoặc CLI) là một giao diện dựa trên văn bản sử dụng để nhập lệnh. Trong những ngày đầu của máy tính, trước khi chuột, đó là cách tiêu chuẩn để tương tác với máy tính. Trong khi giao diện người dùng đồ họa (GUI) đã thay thế phần lớn CLIs, họ vẫn có trong một số hệ thống điều hành chính, chẳng hạn như Windows và OS X.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Command Line Interface? - Definition

A command line interface (or CLI) is a text-based interface used for entering commands. In the early days of computing, before the mouse, it was the standard way to interact with a computer. While the graphic user interface (GUI) has largely replaced CLIs, they are still included with several major operating systems, such as Windows and OS X.

Understanding the Command Line Interface

Thuật ngữ liên quan

  • Column
  • Command Prompt

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *