CAN

Định nghĩa CAN là gì?

CANCÓ THỂ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CAN - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "Campus Area Network." Một CAN là một mạng lưới bao gồm một khuôn viên giáo dục hoặc công ty. Ví dụ như trường tiểu học, trường đại học, và các tòa nhà công ty.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the CAN? - Definition

Stands for "Campus Area Network." A CAN is a network that covers an educational or corporate campus. Examples include elementary schools, university campuses, and corporate buildings.

Understanding the CAN

Thuật ngữ liên quan

  • Camera RAW
  • Caps Lock

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *