Control Panel

Định nghĩa Control Panel là gì?

Control PanelBảng điều khiển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Control Panel - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Control Panel là một tính năng của hệ điều hành Windows cho phép người sử dụng để sửa đổi cài đặt hệ thống và điều khiển. Nó bao gồm một số các ứng dụng nhỏ, hoặc bảng điều khiển, có thể được sử dụng để xem và cài đặt phần cứng thay đổi hoặc phần mềm. Một số ví dụ về bảng điều khiển phần cứng được hiển thị, bàn phím, và các thiết lập chuột. bảng điều khiển phần mềm bao gồm Date and Time, Power Options, Fonts, và Administrative Tools.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Control Panel? - Definition

The Control Panel is a feature of the Windows operating system that allows the user to modify system settings and controls. It includes several small applications, or control panels, that can be used to view and change hardware or software settings. Some examples of hardware control panels are Display, Keyboard, and Mouse settings. Software control panels include Date and Time, Power Options, Fonts, and Administrative Tools.

Understanding the Control Panel

Thuật ngữ liên quan

  • Contextual Menu
  • Controller Card

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *