CPS

Định nghĩa CPS là gì?

CPSCPS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CPS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "Hệ thống Performance Classroom". CPS đề cập đến một hệ thống công nghệ được sử dụng cho mục đích giáo dục trong một lớp học. Nó bao gồm cả phần cứng và phần mềm mà làm việc với nhau để tạo ra một môi trường học tập hiện đại, tương tác cho sinh viên. Một thiết lập CPS lớp học tiêu biểu bao gồm một máy chiếu, một CPS Bảng đen, một máy tính chạy phần mềm CPS, và miếng đệm đáp ứng được trao cho các sinh viên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the CPS? - Definition

Stands for "Classroom Performance System." CPS refers to a technology system that is used for educational purposes within a classroom. It includes both hardware and software that works together to create a modern, interactive learning environment for students. A typical CPS classroom setup includes a projector, a CPS Chalkboard, a computer running CPS software, and response pads that are given to the students.

Understanding the CPS

Thuật ngữ liên quan

  • CPM
  • CPU

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *