Client-Server Model

Định nghĩa Client-Server Model là gì?

Client-Server ModelClient-Server Mẫu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Client-Server Model - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Mô hình client-server mô tả làm thế nào một máy chủ cung cấp nguồn lực và dịch vụ cho một hoặc nhiều khách hàng. Ví dụ về máy chủ bao gồm các máy chủ web, máy chủ mail, và các máy chủ tập tin. Mỗi một máy chủ cung cấp nguồn lực đến các thiết bị của khách hàng, chẳng hạn như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và. Hầu hết các máy chủ có một mối quan hệ một-nhiều với khách hàng, có nghĩa là một máy chủ duy nhất có thể cung cấp nguồn lực cho nhiều khách hàng cùng một lúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Client-Server Model? - Definition

The client-server model describes how a server provides resources and services to one or more clients. Examples of servers include web servers, mail servers, and file servers. Each of these servers provide resources to client devices, such as desktop computers, laptops, tablets, and smartphones. Most servers have a one-to-many relationship with clients, meaning a single server can provide resources to multiple clients at one time.

Understanding the Client-Server Model

Thuật ngữ liên quan

  • Client
  • Clip Art

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *