Clock Cycle

Định nghĩa Clock Cycle là gì?

Clock Cycleđồng hồ Cycle. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Clock Cycle - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một chu kỳ đồng hồ, hoặc chỉ đơn giản là một "chu kỳ", là một xung điện tử duy nhất của một CPU. Trong mỗi chu kỳ, một CPU có thể thực hiện một hoạt động cơ bản như lấy một lệnh, truy cập vào bộ nhớ, hoặc ghi dữ liệu. Vì chỉ có các lệnh đơn giản có thể được thực hiện trong mỗi chu kỳ, hầu hết các quá trình CPU đòi hỏi nhiều chu kỳ đồng hồ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Clock Cycle? - Definition

A clock cycle, or simply a "cycle," is a single electronic pulse of a CPU. During each cycle, a CPU can perform a basic operation such as fetching an instruction, accessing memory, or writing data. Since only simple commands can be performed during each cycle, most CPU processes require multiple clock cycles.

Understanding the Clock Cycle

Thuật ngữ liên quan

  • CLOB
  • Clock Speed

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *