Clipboard

Định nghĩa Clipboard là gì?

ClipboardClipboard. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Clipboard - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Clipboard là một phần của RAM mà các cửa hàng máy tính của bạn sao chép dữ liệu. Đây có thể là một lựa chọn các văn bản, hình ảnh, tập tin, hoặc loại dữ liệu khác. Nó được đặt trong clipboard bất cứ khi nào bạn sử dụng "Copy" lệnh, mà nằm ở menu Edit của hầu hết các chương trình này.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Clipboard? - Definition

The clipboard is a section of RAM where your computer stores copied data. This can be a selection of text, an image, a file, or other type of data. It is placed in the clipboard whenever you use the "Copy" command, which is located in the Edit menu of most programs.

Understanding the Clipboard

Thuật ngữ liên quan

  • Clip Art
  • CLOB

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *