Collision

Định nghĩa Collision là gì?

Collisionva chạm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Collision - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Trong khoa học máy tính, một "va chạm" có hai ý nghĩa khác nhau. Một xảy ra khi hai hay nhiều bộ dữ liệu được sửa đổi và tạo ra giá trị kết quả tương tự. Người kia là cụ thể cho mạng và sẽ xảy ra khi hai thiết bị truyền dữ liệu cùng một lúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Collision? - Definition

In computer science, a "collision" has two different meanings. One occurs when two or more sets of data are modified and produce the same resulting value. The other is specific to networking and happens when two devices transmit data at the same time.

Understanding the Collision

Thuật ngữ liên quan

  • Cold Boot
  • Column

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *