Cut

Định nghĩa Cut là gì?

CutCắt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cut - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Cut là một lệnh cho phép bạn "cắt ra" một lựa chọn các văn bản hoặc dữ liệu khác và lưu nó vào clipboard. Nó tương tự như lệnh Copy, nhưng thay vì chỉ cần sao chép các dữ liệu vào clipboard, nó loại bỏ các dữ liệu được chọn cùng một lúc. Ví dụ, nếu bạn đánh dấu một câu trong một chương trình xử lý văn bản và chọn "Cut", câu được lấy ra từ các tài liệu và được thêm vào clipboard. Do đó, chọn "Cut" là một cách đơn giản để cả sao chép và xóa một lựa chọn trong một bước duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Cut? - Definition

Cut is a command that allows you to "cut out" a selection of text or other data and save it to the clipboard. It is similar to the Copy command, but instead of just copying the data to the clipboard, it removes the selected data at the same time. For example, if you highlight a sentence in a word processing program and select "Cut," the sentence is removed from the document and is added to the clipboard. Therefore, selecting "Cut" is an simple way to both copy and delete a selection in a single step.

Understanding the Cut

Thuật ngữ liên quan

  • Cursor
  • Cyberbullying

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *