CAD

Định nghĩa CAD là gì?

CADCAD. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CAD - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Viết tắt của "computer-aided design." CAD là việc sử dụng máy tính để tạo ra 2D và 3D thiết kế. loại phổ biến của bệnh mạch vành bao gồm thiết kế bố trí hai chiều và mô hình ba chiều.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the CAD? - Definition

Stands for "Computer-Aided Design." CAD is the use of computers to create 2D and 3D designs. Common types of CAD include two-dimensional layout design and three-dimensional modeling.

Understanding the CAD

Thuật ngữ liên quan

  • Cache
  • CamelCase

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *