Cell

Định nghĩa Cell là gì?

Celltế bào. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cell - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Bảng tính được tạo thành từ các hàng và cột, hình thành nên một bảng hoặc lưới. Một tế bào là một địa điểm cụ thể trong một bảng tính và được xác định bởi giao điểm của một hàng và cột. Vì hầu hết các bảng tính sử dụng số để xác định các hàng và chữ để xác định các cột, các tế bào thường được tham chiếu bởi một lá thư và kết hợp số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Cell? - Definition

Spreadsheets are made up of rows and columns, which form a table or grid. A cell is a specific location within a spreadsheet and is defined by the intersection of a row and column. Since most spreadsheets use numbers to define rows and letters to define columns, cells are often referenced by a letter and number combination.

Understanding the Cell

Thuật ngữ liên quan

  • CDN
  • Cell Reference

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *